Nederlandse Ambassade in Londen, Verenigd Koninkrijk

Afdelingen

Op deze pagina vindt u een beschrijving van de verschillende afdelingen op de Nederlandse Ambassade in Londen.

Consulaire afdeling
De consulaire afdeling houdt zich bezig met de aanvragen van paspoorten, visa en andere burgerzaken.

Politieke afdeling
De hoofdtaak van de Politieke Afdeling is de politieke belangen van Nederland behartigen in het Verenigd Koninkrijk.
Aandachtsgebieden voor de Politieke Afdeling zijn:

  • het Brits beleid in het kader van de Europese Unie
  • het Brits beleid in het kader van de Verenigde Naties
  • het Brits beleid in het kader van vrede en veiligheid, incl. beleid in het kader van NAVO en OVSE
  • het Brits beleid inzake ontwikkelingssamenwerking
  • binnenlandse politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk.

Defensie-afdeling
De afdeling Defensie onderhoudt en bevordert contact met het Verenigd Koninkrijk op het gebied van defensie.

In Londen is de Defensie attaché de vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee van Nederland in het Verenigd Koninkrijk. Hij is belast met het onderhouden van bilaterale relaties tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van defensie en binnen het domein van militair materieel. Bovendien is hij administratief commandant van het Defensie personeel, dat in het Verenigd Koninkrijk is tewerkgesteld voorzover dat aan hem is gedelegeerd door het betreffende krijgsmachtdeel.

De Nederlandse en Britse strijdkrachten hebben een hechte bondgenootschappelijke band. In deze relatie worden wederzijds begrip en respect bevordert door gemeenschappelijke doctrines en tactische procedures. Hierdoor vindt een goede samenwerking plaats tijdens hoofdzakelijk internationale VN, NAVO en EU vredes-operaties.

De Defensie afdeling heeft als voornaamste taak deze samenwerking te faciliteren onder de noemer 'Defensie diplomatie'. Dit houdt in het bevorderen en onderhouden van contacten tussen staffunctionarissen van beide Ministeries van Defensie over een breed scala aan aspecten, zoals operaties, materieel, trainingen en opleiding. Een andere taak is het verzamelen, analyseren en rapporteren van relevante informatie over militaire en militair-politieke veiligheidsonderwerpen alsmede defensie materieel aan belanghebbenden in Nederland. Ook wordt assistentie verleend bij herdenkingsplechtigheden en wordt informatie verschaft aan veteranen. Tevens worden contacten onderhouden met vertegenwoordigers van de Britse strijdkrachten, Britse bedrijven en buitenlandse attaché's die in het Verenigd Koninkrijk zijn geaccrediteerd. Voorbereiding en begeleiding van bezoeken van militaire eenheden en VIP's behoort ook tot één van de taken. Voor het instandhouden van wapensystemen wordt materieel verworven en worden onderhoudscontracten afgesloten. Ondersteuning van Defensie personeel betreft ondermeer huisvesting, onderwijs, financiën en administratie.

De Defensie- tvs. marine attaché is mede geaccrediteeerd in Portugal. De landmacht- tvs. luchtmacht attaché is mede geaccrediteerd in de Ierse Republiek.

Politie en Immigratie
Op de Nederlandse ambassade te Londen is een liaison-officer van de Koninklijke Marechaussee werkzaam. Hij heeft tot taak de contacten met de Britse politie en immigratiediensten te onderhouden en de uitwisseling van rechtshulpverzoeken, operationele informatie op de terreinen ter bestrijding van zware, georganiseerde criminaliteit en illegale immigratie met de Nederlandse Politie en Koninklijke Marechaussee te verbeteren.

Economische Afdeling
De economische afdeling behartigt de economische belangen van Nederland in het Verenigd Koninkrijk. Deze taak wordt enerzijds vervuld door het volgen van voor Nederland relevante ontwikkelingen in het VK en het onder de aandacht brengen van het Nederlandse standpunt op bilaterale en Europese dossiers, anderzijds door de ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven. Zo verstrekt de economische afdeling informatie aan Nederlandse ondernemingen die naar het Verenigd Koninkrijk willen exporteren of zich daar willen vestigen. Ook wordt het Britse bedrijfsleven geïnformeerd over Nederlandse producten en diensten. Ten einde deze taak goed uit te kunnen voeren worden nauwe contacten onderhouden met de centrale overheid, lokale overheden, de particuliere sector, handelsbevorderende organisaties, branche-organisaties en diverse Nederlands-Britse instellingen.

Voor meer informatie rondom zakendoen op de Britse markt, zie HollandUKTrade en de Netherlands Foreign Investment Agency.

Afdeling Landbouw

De Landbouwafdeling van de Nederlandse Ambassade in Londen houdt zich bezig met het landbouwbeleid in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Wij schrijven rapportages over ontwikkelingen op het gebied van natuurbeheer, bosbouw, voedselkwaliteit, visserij en landbouw. Daarnaast zet de afdeling zich actief in om contacten tussen Britse en Nederlandse agri-business bedrijven te bevorderen om zo Nederlandse bedrijven die naar het VK willen exporteren of zich hier willen vestigen te ondersteunen. Onderdeel hiervan is het onderhouden van relaties tussen relevante maatschappelijke organisaties in zowel het VK, Ierland als in Nederland. De Landbouwafdeling is onderdeel van het Economisch Team van de ambassade.

Voor meer informatie over de AgriFood en Tuinbouw sector in het Verenigd Koninkrijk verwijzen we u graag door naar de website van het Economische Team: www.hollanduktrade.nl. Het Economisch Team bestaat naast de Landbouwafdeling uit de Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade in Londen, en het Netherlands Business Support Office in Manchester. Samen bieden zij op de site HollandUKTrade een overzicht over het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk en de kansen die er in de verschillende sectoren liggen voor Nederlandse bedrijven.

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd direct contact opnemen met onze afdeling voor landbouwspecifieke vragen. Wij helpen u graag!

Afdeling Publieksdiplomatie, Pers en Cultuur
De afdeling Publieksdiplomatie, Pers en Cultuur houdt zich bezig met het beheren van de ambassade websites (de Engelstalige en de Nederlandstalige versie), het beheren van de social media kanalen van de ambassade, de ondersteuning van ambassademedewerkers in hun communicatietaken en de interne en corporate communicatie. Daarnaast onderhoudt de afdeling de contacten met de pers en onderhoudt zij de beleidsdossiers onderwijs, taal en literatuur en cultuur.

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming Wat ooit ver weg was, komt steeds dichterbij. Terwijl de wereld kleiner wordt, groeit de onderlinge afhankelijkheid tussen verschillende landen en culturen. Cultuur geeft Nederland mogelijkheden om zich te profileren als een vooruitstrevend, vernieuwend en open land. Internationale culturele samenwerking benadrukt de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse cultuur en de rol van Nederland als gastland voor internationale culturele uitwisseling. Deze culturele profilering beïnvloedt de dialoog en de bredere politieke, sociale en economische betrekkingen met andere landen.

Om het Nederlandse beleid in het buitenland op de juiste wijze voor het voetlicht te brengen, wordt ook geïnvesteerd in publieksdiplomatie. Door goede voorlichting en door actief gebruik te maken van een breed palet aan communicatiemiddelen wordt geprobeerd een positief beeld van Nederland te bevorderen. Onze culturele profilering in het buitenland weerspiegelt de diversiteit en dynamiek van onze samenleving. Ook met goed gastheerschap voor in Nederland gevestigde internationale organisaties kan de beeldvorming over Nederland in positieve zin worden beïnvloed.